Regelement

 

1.Aanwezigheden

Spelers dienen tijdig aanwezig te zijn op trainingen en wedstrijden, voorzien van de reglementaire kledij en schoeisel. Indien een speler in de onmogelijkheid is, dient hij met een aanvaardbare reden en op voorhand de tainer hiervan te verwittigen.

Alle jeugdspelers (t.e.m. Juniores) die zonder voorafgaandelijke opgave van reden niet op de voorziene trainingen verschenen, te laat opdagen voor de wedstrijden, niet beschikken over de reglementaire kledij of schoeisel of hun identiteitskaart vergeten, beginnen de wedstrijd als reservespeler. Het is de plicht van de respectievelijke trainers deze maatregel zonder uitzondering toe te passen.

We dienen er op te wijzen dat onze vereniging een sportvereniging is en geen jeugdbeweging of goedkope kinderopvang. Daarom dienen volgende doelstellingen gerespecteerd te worden
De kinderen worden ten vroegste 10 minuten voor de training gebracht en t en laatste 5 minuten na de training/douchen afgehaald.
Tijdens de trainingen komt het leren voetballen op de eerste plaats.
Wij verwachten van de spelers dat zij tijdens de trainingen en wedstrijden zich voor 100% inzetten voor de ploeg. 
Natuurlijk hebben we als club ook de doelstelling dat de spelers plezier beleven aan het voetbal. Daarom zal er tijdens de trainingen steeds ruimte zijn voor het spelelement, waarbij de spelers zich eens kunnen uitleven. Ook zullen tijdens het seizoen activiteiten georganiseerd worden om eens op een andere manier dan enkel en alleen voetbal samen te zijn en plezier te beleven.

De uitnodigingen voor het spelen van de wedstrijden gebeuren na de laatste training d.m.v. mondelinge of telefonische verwittiging of d.m.v. een oproepingskaart. Dit is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de resp. trainers.

Bij afgelasting van wedstrijden van bondswege wordt niemand hiervan verwittigd. Bij slechte weersomstandigheden wordt iedereen verzocht zich over het al of niet doorgaan van wedstrijden te vergewissen via de krant, teletekstprogrammatie, internet of door te bellen op het nr. 0900/00081 (Belgische Voetbalbond). Bij annulatie van wedstrijden om andere redenen dient de trainer zijn spelers hiervan persoonlijk te verwittigen.

Bij wedstrijden, zowel thuis als op verplaatsing, is elke speler verplicht zich via een handdruk te melden bij zijn trainer. Hetzelfde scenario geldt voor het huiswaarts keren.
 

2.PLOEGOPSTELLING

De opstelling van de elftallen alsook het wisselen van spelers is de uitsluitende bevoegdheid van de verantwoordelijke trainer. 

Wij verzoeken iedereen (spelers en ouders) vriendelijk doch dringend zich bij ontevredenheid van elk commentaar te onthouden. Klachten of vragen van allerlei aard kunnen besproken worden met de verantwoordelijke aanspreekpunten. (zie onderstaand)

De vereniging waarborgt speelgelegenheid voor elke jeugdspeler, tenzij hem voor de transferperiode door de jeugdcoördinatoren wordt meegedeeld naar en andere club uit te kijken. In het kader van het Lommelse samenwerkingsverband zullen sommige spelers verzocht worden jeugdelftallen van participerende clubs te vervolledigen.

3. EVALUATIE JEUGDSPELERS

De vereniging behoudt zich het recht voor op gefundeerde basis spelers te weigeren of door te sturen. Uiteraard wordt deze beslissing goedgekeurd door de jeugdwerking en door de jeugdcoördinatoren op een duidelijke manier en tijdig (voor aanvang van de transferperiode) aan betrokkene meegedeeld.

Vanaf miniemen en wanneer er voldoende spelers zijn voor het vormen van een ploeg dienen nieuwe spelers voor aansluiting een test af te leggen.

4. LIDGELDEN

Het lidgeld en de betalingstermijn worden jaarlijks door het bestuur vastgelegd.

Het lidgeld voor het seizoen 2018- 2019 bedraagt € 150. Het 2de lid van eenzelfde gezin betaalt 125 euro en vanaf het 3de lid 100 euro

De lidgelden moeten voor aanvang van de trainingen betaald zijn. Indien niet, wordt aan de speler in kwestie de deelname aan tainingen en wedstrijden ontzegd. Hiervan wordt enkel afgeweken bij de duiveltjes, waar de mogelijkheid bestaat om een tweetal weken mee te trainen om kennis te maken met de sport.Vanaf de leeftijd van 16 jaar ontvangt de speler een lidkaart, die vrije toegang verzekert voor alle thuiswedstrijden van Kattenbos Sport.

5. VERZEKERING

Iedere speler is verzekerd via het Federaal Solidariteitsfonds van de K.B.V.B. ook op weg van en naar de trainingen en wedstrijden, in zoverre een normale route gevolgd wordt. De modaliteiten daaromtrent vindt U onder de rubriek : "Wat te doen bij een voetbalkwetsuur ?"
Uiteraard dient iedereen zich strikt te houden aan de beschreven procedure.Het bestuur is niet verantwoordelijk voor het verlies van uitkering t.g.v. nalatigheid van de betrokken speler.

Gezien de vrijstellingen en het remgeld is iedereen uiteraard vrij een bijkomende ongevallenverzekering af te sluiten.

Alle formaliteiten betreffende de KBVB-verzekering dienen afgehandeld via de secretaris Dhr. Vandenberk Timmy, Einde 207 te 3920 Lommel, Tel. 0496 62 06 69.
Ook adresveranderingen dienen onmiddelijk aan de secretaris meegedeeld te worden.

6. DIEFSTAL - VERLIES VAN VOORWERPEN

Kattenbos Sport is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van geld en/of persoonlijke voorwerpen.

De respectievelijke trainers zijn verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamers en voor het maken van afspraken rond het bewaren van geld en kostbare voorwerpen, zowel thuis als op verplaatsing.

Gevonden voorwerpen worden tijdelijk (min. 2 maanden) bewaard. Indien zich geen eigenaars melden, worden ze geschonken aan een kledinginzamelactie.

7. ALLERLEI

In de kleedkamer wordt de kleding netjes opgehangen, de schoenen on der de bank geplaatst. Na afloop van de wedstrijd wordt de voetbalkleding "RECHTS" getrokken en opgeplooid in de daartoe bestemde tas opgeborgen. Alle vuilnis wordt rechtstreeks in de vuilnisbak gedeponeerd: GEEN tapes, drinkbekers, plastic flessen e.a. op de grond deponeren !

De verantwoordelijke trainers zien erop toe dat na de activiteit de kleedkamers steeeds worden gepoetst !

Iedereen is verplicht de fietsrekken bij de kleedkamers te gebruiken en zijn fiets te sluiten. Dit geldt eveneens voor motorfietsen.

Bestuursleden, trainers en spelers maken er een erezaak van zich van negatieve commentaar te onthouden, zij het tegen scheidsrechters , spelers, supporters of bestuursleden.

Het aanzetten tot of het gebruik van drugs kan leiden tot onmiddelijk ontslag.

Adresveranderingen dienen onmiddelijk aan de secretaris Dhr. André schreppers medegedeeld.

8. IDEEN - VRAGEN -KLACHTEN

Indien U ideeën, vragen of klachten heeft, blijf er niet mee zitten, maar praat erover met de respectievelijke trainer of met één van de bestuursleden.

Wat sportieve aspecten aangaat :
 
Voor de jeugd : Contacteer jeugdcoördinator

Stijn Loenders
0477/371632 EMAIL:stijnloenders@gmail.com

Voor de seniors : Contacteer Sportief verantwoordelijke

Ludo Claes  0486/127514 Email:claes.mannaerts@telenet.be
 

Voor specifieke administratieve zaken kan u altijd bij de secretaris terecht.

Vandenberk Timmy 0496/620669 Email:timmy.vandenberk@gmail.com
 

Wat te doen bij een voetbalkwetsuur ?

Richtlijnen te volgen wanneer medische hulp noodzakelijk is

1. Voor het bezoek aan een arts (of ziekenhuis)

Bij twijfel over voetbalongeschiktheid wacht u best enkele dagen (max.10) voor u een aangifte van uw ongeval bij de K.B.V.B. instuurt. Indien nidg stelt u zich in het bezit van een ongevalsaangifte. Deze kan u bekomen bij de club secretaris of via uw trainer of afgevaardigde uit de voorraad die in het ontvangstlokaal ter beschikking zijn.
Eén zijde van dit formulier wordt door de behandelende arts ingevuld. daarna wordt het overgemaakt aan de clubsecretaris die het verder invult en bezorgt aan de K.B.V.B. Voeg bij uw eerst aangifte een kleefbriefje van uw ziekenfonds plus naam, adres en aard van uww werkgever.
Wanneer kinébehandeling noodzakelijk is, laat dit op de aangifte vermelden. Wanneer meerdere behandelingen noodzakelijk zijn als in eerste instantie vermeld moet u voor aanvang van een nieuwe reeks een voorschrift van de arts terug bij de clubsecretaris binnen brengen.

2.Tijdens de herstelperiode

Alle dokters-, apothekers_ en eventuele kinétherapuetrekeningen goed bijhouden

3. Bij genezing

Het genezingsattest van de K.B.V.B. dat u intussen via de clubsecretaris bekomen hebt door de arts laten invullen. met al uw rekeninegen naar de mutualiteit gaan waar u een verschilstaatbriefje ontvangt.Het genezingsattest en het verschilstaatbriefje met evt. apotherkersonkosten op het clubsecretariaat binnenbrengen.

4. Afrekening

U ontvangt van de K.B.V.B. een afrekening via het clubsecretariaat van de vergoeding van het F.S.F (Federaal Solidariteitsfonds) u toekent. met deze nota biedt u zich aan op het financieel clubsecretariaat waar u het toegekende bedrag wordt uitbetaald.

5. Varia

Ook wanneer er geen medische kosten zijn, moet het genezingsattest ingestuurd worden voor hervatting van de voetbalactiviteit. Anders kan u bij een volgende aanvraag worden uitgesloten van vergoedingen.

Wanneer kinébehandeling voorgeschreven wordt moet de voetbalinactiviteit minimaal 15 dagen bedragen, zoniet is er geen tussenkomst van het F.S.F.

De verantwoordelijkheid van dit alles ligt bij de speler. De club onthoudt zich van alle tussenkomsten wanneer om persoonlijke reden (tekortkomingen) de speler door het F.S.F. van vergoedingen wordt uitgesloten.